hal9000 boosted
hal9000 boosted

mobilecentre.am ֊ում կրկին զեղչեր են, եթէ ուզում էք xa2՝ հեռախօս որի վրայ կարող էք տեղակայել ՝ ապա պէտք ա շտապէք։

երկար չեն մնում, արագ առնում են սէնց ժամանակ։

ես, սակայն, խորհուրդ կը տայի առնել pinephone convergence որ էս պահին հասանելի ա։

ինքը գալիս ա usb hub֊ով որին կարելի ա միացնել մոնիտոր, ստեղնաշար, ու վայելել որպէս կարգիչ։

pine64.org/2020/07/15/july-upd

@kamee @a522 @hal9000 @Shekspir55

Ժող ջան, մի հատ հին blackberry z10 ունեմ։ Կարո՞ղ է իմանաք ինչ ալտերնատիվ ՕՀ կարելի է վրան դնել
@norayr @antranigv

Թե ինչ կարելի է սարքել 10 տարեկան ախթամար կոնյակի խցանից

hal9000 boosted

@antranigv @norayr վերջացավ, բայց իմ ուզածը չեղավ՝ մենակ ալսա֊ով խոսափողը աշխատացնել

@norayr հավաքեցի firefoxը
ac_add_options --enable-alsa
ac_add_options --disable-pulseaudio, բայց մեկ է խոսափողը չի աշխատում։
Դու ինչպե՞ս ես հավաքել

ինչ կասե՞ք
ակնակոդ ֊ source-code

արդեն 45 րոպե ինչ firefox եմ կոմպիլյացիա անում։ էրնեք ձեր երկաթյա նյարդերին, որ դիմանում եք - այն օգտարերին ովքեր ակնակոդի վրա հինված ՕՀ֊են օգտագործում , հանձինս @norayr

hal9000 boosted

ներկա firefox֊ի տարբերակով, երբ pulseaudio անջատածա, կարող ես լսել, բայց չես կարող ձայնագրել

LLVM developers is going to rename project's master branch to default or trunk. They're also considering changing whitelist/blacklist terms. lists.llvm.org/pipermail/llvm-

Node + GTK փորձարարական նախագիծ։ Ծրագիրը ցույց կտա օրվա հիվանդացածների թիվը

github.com/tmartiro/arm_covid1

"I have resigned as a member of the reddit board, I have urged them to fill my seat with a black candidate, and I will use future gains on my Reddit stock to serve the black community, chiefly to curb racial hate, and I’m starting with a pledge of $1M to Colin Kaepernick’s Know Your Rights Camp." Alexis Ohanian

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!