What is թութ.հայ?

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա երեւանում։

Home to 44 users
Who authored 1,162 statuses
Connected to 959 other instances

A good place for rules

The extended description has not been set up yet.