What is թութ.հայ?

թութը «մաստոդոն» ապակենտրոնացուած սոցիալական ցանցի տեղական հանգոյց ա, որի սպասարկիչը գտնւում ա երեւանում։

Home to 34 users
Who authored 755 statuses
Connected to 533 other instances

A good place for rules

The extended description has not been set up yet.