Follow

գիշերվա հազարին որոշեցի նայել -ի վերջին էպիզոդը։ ասում՝ գրեք՝ երբ ա ձեզ հարմար, կարող ա, մարդ ես, հաշվի էլ առնենք, բայց դե կարեւորը, որ մեզ (հարմար լինի)։ լու՞րջ, ցանցառներ։ էլ ոչ մի բան չգրելու ։)))

@wordsthatidefend դէ բայց նորմալ ա, ժամը պիտի յարմարացնեն, ժամի հարցում լրիւ օք ա

այսինքն ես եմ, գիշերն եմ նայում, իրենցից չեմ պահանջելու գիշերն անել, եթէ իրենց յարմար չի

@progart երեւույթի հետ խնդիր չունեմ, ձեւակերպման հետ ունեմ ։)

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!