Follow

նայեցի the great hack֊ը։ առաջարկում եմ մանրամասն անդրադառնալ cambridge analytica-ի դէպքին, եւ առհասարակ դատային, որպէս մարդու իրաւունք/ազատութիւն։ խնդրում եմ անդրադառնալ բացառապէս էս թէմային ու մի թողարկման շրջանակում հազար թէմայից չխօսել։ եթէ հնարաւոր ա ու հարմար էք գտնում իհարկէ։ խնդրում եմ մանրամասն հետազօտել ու հայերէն խորքային բովանդակութիւն ստեղծել էս մասին։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!