Follow

ցանցառների ղեկավարութիւնը պահանջում է, որպէսզի անհատական դիմումները ներկայացուեն բացառապէս հանրային ձեւաչափով․ ուստի՝ առաջարկում եմ առաջիկայ թողարկումներում անդրադառնալ․

ա․ գիտաֆանտաստիկ գրականութեան եւ կինոյի կապին ( իբրեւ հիւր․բանախօս ներառելով դատարկին, քամուն եւ անդորրին):
բ․ կիբերպատերազմներին, որտեղ անդրանիկը կարող է խօսել սիրիայի օրինակից։

շնորհակալութիւն

հարգանքով՝ հիւսիսներում լռուած հհ քաղաքացի մարիամ

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!