Follow

երիտասարդական մետրոյի պատի աշնանային նկարազարդումն ահաւոր տգեղ ա ու ռաբիս։ ժամանակին սպիտակ ա եղել եւ շատ սիրուն։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!