Follow

ինստագրամում հաւէս էջ կայ, կոչուում ա՝ UrbanArmenia. ես ինստագրամ չունեմ, չեմ կարող հետեւել, գտայ բաղրամեանի մետրոյի կայարանի ֆոտո փնտրելիս ։)

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!