Follow

@NikeaRurounin քո սիրած շէնքը/շէնքերից մէկը սրտաբանութեան գիտահետազօտական ինստիտուտն ա, ճարտարապետը՝ ջիմ թորոսեանը։ արխիւից ֆոտոներ գտայ, յիշեցի։ ։)

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!