tooz boosted

@norayr մեր հասարակական գիտակցումը նույնիսկ պետական համարկագում էդքան չկա ։/

@norayr անպայմանական, բայց հուսադրող

tooz boosted

նենց կուրախանամ,որ ինձ լեգօ,մակբուք ու Nikon D 850 նվիրեն ։Դ
մի հատ էլ միլկա

tooz boosted

աբովյան փողոցի վրա ապրող բոմժ դառնալու դիմումները որտեղ ե՞ն լրացնում

tooz boosted

հոգնել եմ էնցիկլոպեդիկ մարդկանցից

դե եթե կորոնայից չմահանամ , գոնե ինքս գլուխս կուտեմ էլի

Show thread

սկսել եմ մեքենա քշել սովորել

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!