Հետևել

գյումրի էի գնացել ու հասկացա,որ էնտեղի ջահելությունը երկու բևեռային ծայրահեղությունա

մեկը ամենաոռի ռաբիզ
մյուսը յաման պռադվինուտի

· · Web · 1 · 0 · 2

@tooz պռադվինուտին ո՞րն ա։

իմ իմացած գիւմրեցիների մեծ մասը շատ ընտանեկան են եղել։ ու էդ վանում ա ինձ։

@progart @tooz մի ծայրայեղութիւնը երբ կայ, արդէն համարեա գրեթէ հաստատ դրա այլընտրանքը ծայռայեղ ա լինելու։

յետոյ դանդաղ աստիճանաբար բալանսի ա գալու, բայց տարիներ են պէտք։ գուցէ տասնամեակներ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!