Հետևել

էս տարի ինձ ալկոհոլ ֆրի չէլէնջ եմ արել տեսնեմ ինչքան կդիմանամ։

կարծում եմ տարվա առաջին տաս օրն ամենաբարդն էր լինելու ու հաղթահարել եմ։

· · Web · 2 · 0 · 1

@tooz չգիտեմ ինչի համար ես անում, սակայն։

ինձ մօտ ալկո ֆրի եղան քառասուն երկու տարի, վերջերս արդէն համոզուեցի որ երեւի կարմիր գինին քիչ քանակով օգտակար ա, ու մի քանի անգամ խմել եմ։

@norayr @tooz էդ ալկոհոլի օգտակարութեան մասին միֆերը խմողների արդարացումն են։ ու էդ օգտակարութիւնը սննդից կամ այլ ձեւերով կը ստանաս, մինչդեռ վնասներն աւելի շատ են։
ու երբ օգտակարութիւնն են նշում, ես չեմ հասկանում։ եթէ ասեն, որ գիտակցութեան վրայ թողած ազեցութիւնն ա հաճելի՝ կը հասկանամ։

@progart @tooz իմ վրայ չի ազդել էդ իմ խմած, մաքս երկու բաժակ կարմիր գինին։ չոր էր, համով էր, ենթադրում եմ քաղցրը չեմ սիրի, դատարկ ստամոքսին չեմ խմել, թէ չէ գուցէ ազդէր։

բացարձակ ոչ մի ազդեցութիւն չեղաւ։

չէ, դէ չգիտեմ, դէյւիդ սինքլէյրն էր ասել կարծեմ ջո ռոգանի հետ զրոյցում, որ բացի ռեզուերատրոլից լաւ բաներ ունի, լաւ կոկտէյլ ա, նա խմում ա։ բայց սպիտակը չունի ասենք։

@progart @tooz
իսկ ռեզուերատրոլ իհարկէ քիչ ա իրա մէջ, պէտք ա եօթ հարիւր լիտր խմես, որ սինքլէյրի օրեկան ընդունած հազար մգ֊ն ստանաս։ այնպէս որ նա առանձին խմում ա։

ես ի դէպ պատուիրել եմ, հասել ա։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!