Հետևել

ով թվիթրում սկսումա ավանդական ուղղագրությամբ գրել հասկանում եմ, որ սփյուռք ա գաղթել կողից։

· · Web · 1 · 0 · 2

@tooz դէ երևի սփիւռք ա գաղթել որ դասական գրի ու թուիթերի տոքսիկներից նեգատիւ չստանայ

@tigran ըստ երեւույթին մենք բոլորս

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!