Հետևել

մեկի համար նվեր եմ առել ամաչում եմ տամ

· · Web · 1 · 0 · 4

@tooz ես նուէր տալուց էնքան վատ եմ, ինչպէս սոցիալական ամէն հարցից։ հիմնականում դնում եմ սեղանին, հարցնում են ինչ ա, ասում եմ քեզ նուէր :D

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!