Հետևել

մի հատ ահավոր "չի կարելի" մարդ ա սկսել դուրս գալ ։
ու էդ արգելված պտուղներով հիանալու ու իռացիոնալ զգացմունքներ ունենալու վայբը սկսելա դզել ։Դ շատ էքստրիմ ա։
էն,որ ամեն րոպե ինքդ քո հետ գաղտնիք ունես ու ամեն րոպե իր կողքին չգիտես քեզ ոնց պահես,որ չմատնվես, մեկ-մեկ էլ թքած թե մատնվում ես

· · Web · 0 · 0 · 4
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!