Հետևել

աաաաաայլ աչեր կան իմ սրտուււււււմ, գիշերների նման սեււււււււ, գիշերներիիիիի նման մութ, այլ աչեր կան իմ սրտում

· · Web · 0 · 2 · 4
Մուտք գործէք՝ զրոյցին միանալու համար
թութ

Ապագայի սոցցանցը։ Ոչ մի գովազդ, ոչ մի կորպորատիվ վերահսկողութիւն, էթիկական դիզայն, եւ ապակենտրոնացում։ Մաստադոնում դու ես քո տուեալների տէրը։