Հետևել

յօդուածում աւելացրեցի մաստոդոնի մասին պատմող տեսահոլովակը, հայերէն ենթագրերով։

· · Web · 1 · 0 · 5

@tigran դզեց։ լսի բայց յութուբում ձեւ ա՞ դնես որ հայերեն ենթագրերը լռելյայն բերի։ զի իմ մոտ պետք ա առանձին միացնեմ։

@Voyager եսքմ։ ինձ չի հանդիպել նման բան։

@Voyager բա ո՞նց լռելեան միացնեմ։ դա օգտատիրոջ կարգաւորում ա կարծեմ։

@tigran կարծեմ տեսանյութի ադմինի կարգավորումներից կարող ես քո մոտից միացնել։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!