Հետևել

լուսինն էի նկարում երբ 0:12 վայրկեանում ծիտիկ անցաւ։


youtu.be/YyrE6AitVmE

· · Web · 1 · 1 · 2

@norayr չէ։ էս մէկը նոր եմ նկարել, ընկերոջս խցիկով։ լաւ օբեկտիւ ունի։

@tigran քանի՞ միլիմետր ա։ եթէ յիշում ես։

@tigran փնտրեցի որ հասկանամ՝ քանի մմ ա, ու ահա՝ photo.stackexchange.com/questi

եթէ հնարաւոր լինի մի օր իմացիր, քանի մմ ա։ (:

@norayr էն ժամանակ հարցրեցի չիմացաւ ինչքան ա։ մոդելը Nikon COOLPIX P900-ա։ օբյեկտիւը փոխել չի լինում, երեւի մոդելով կարող ենք իմանալ։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!