Follow

ասում ա մեկ ու կէս տարուց կորոնա վիրուսի պատուաստանիւթը պատրաստ կը լինի ։Դ կամ ։/

@tigran Ջեկի Չանը մոտ 140.000 $ ա տալու էն մարդուն ով գտնի հակադեղը

@Mane ես էլ լսել եմ, որ կորոնան քիմիական զէնք ա եղել ու արտահոսել ա ։//

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!