էսօր բարձրաձայն գիրք էի կարդում, տէնց վերջի անգամ դպրոցական տարիքում էի կարդացել։ կոկորդս սկսեց ցաւալ ։ԴԴ

Follow

ինձ թուում ա գրքիչ չէր կոկորդս ցաւում, ուղղակի հիւանդանում եմ ։Դ

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!