the new pope-ը շատ արագ վերջացաւ, չհասցրեցի նորմալ վայելեմ։ յաջորդ սերիալը որին սպասում եմ kidding 2-ն ա։

Follow

kidding-ը ահաւոր բարի սերիալ ա, էնքան բարի ու կարծես մանկական լինի։ ես որոշեցի նայել ջիմ քերիի համար, բայց ընթացքում նաև գաղափարը հաւանեցի։

սերիալը մանկական հաղորդում վարող մարդու մասին ա, ում աբողջ աշխարհում սիրում են։ իր անձնական կեանքում լիքը խնդիրներ կայ բայց չի չարանում դրանից ու շարունակում ա բոլորին օգնել։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!