Հետևել

Լևոնը էսօր դաւադիտ էր եղել արդէն, ասում էր՝ ապացոյց ունէք գնացէք ՀՔԾ ։ԴԴ

@tigran ես ապացոյց չունեմ, բայց ինձ թւում ա, պաշտօնեան ինքը պիտի ցոյց տայ էդ որտաղից իրան էդքան փող, ոչ թէ ես գնամ փնտրեմ ապացոյցներ։

@norayr դէ իրա ասելով իրանք փող չունեն ։Դ

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!