էսօր Լեւոնի հետ բանաւեճի բռնուեցինք ու հիմա միայն մի բան եմ մտածում։ արդեօք թուիթերը չեն օգտագործում փաստարկներ շուշաթողթելու համար։

գալ, ներկայացնել փաստարկ ու հաւաքել հակափաստարկներ աւելի ուժեղ պաշտպանութիւն մտածելու համար...

Follow

պնդում էր թե իշխանութիւնը ֆեյքերով ա փորձում ազդել ժողովրդի վրայ։ բանաւեճից մի հատուած այստեղ՝
twitter.com/_tigransimonyan/st

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!