Հետևել

քոչարեանի տղեն ա հիմա էլ թուիթեր գրանցուել ու պատասխանում ա մարդկաց գրածին՝

twitter.com/LevKocharyan/statu

· · Web · 1 · 0 · 1

@tigran անճարութիւնից ա։ տեսնես էդ ինչի՞ առաջ չէին գալիս, հիմա են եկել։

որովհետեւ ժողովրդավարութիւն ա, ու պէտք ա ժողովրդի աչքերում լաւը երեւալ։ էն ժամանակ ո՞վ էր մտածում, ժողովուդրն ինչ կարծիքի ա։

դէ էդ ա, թող զբաղուեն, փորձեն ժողովրդավարական ձեւերն օգտագործել ժողովրդավարութեան դէմ։

բայց վիլլի միւնցենբերգի եւ սովետական քարոզչաքան մեքենային չի յաջողուել։

@norayr ճիշտ ես ։Դ ու սա էլ ա դրական փոփոխութեան մասին։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!