մեկ-մեկ, ինչ որ անբարեհամբիւր մօդ ա մօտս միանում մարդակցն հետ շփուելուց... ։//

Հետևել

նոր միացել էր, ու լրիւ անտեղի... դա երեւի ինտրովերտութեան նշաններ են որոնք չեմ հաղթահարել։

մեկ-մեկ էքստորովերտ մարդկ էնքան կեղծ են թուում, իրենց յարաբերութիւններում, որ չեմ ջոկում որնց ա աւելի լաւ լինել

· · Web · 1 · 0 · 4

@tigran same here , բայց իմ փոքր կարծիքով , չեմ կարծում որ դա ինտրովերտություն չհաղթահարելն ա , մեկ մեկ իրոք էդ ամեն ինչը կեղծ ա թվում։ Ու շատ անգամ ես ինքս չեմ հասկանում ինտրովերտ եմ թե էքստրովերտ։ Համ էն համ էն լինելուց մեկ մեկ դուրս ինքս չեմ գալիս։ Ու խառնվում ա իրար։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!