@tigran աաա։

հաշիւդ չջնջես սա պէտք ա մնայ։ ընդմիշտ։

-եօրք

@norayr հահահա ։Դ լաւ մի հատ էլ սփիւռք կը գցեմ ։Դ

@tigran հետաքրքիր ա, սփիւռքին մի քիչ աւելի լուրջ ենք վերաբերւում, մեզ թւում ա, որ սփիւռքում աւելի մնայուն ա, քան ստեղ։ չգիտեմ ինչի, ու արդեօք էդպէս ա։

@norayr կարծես թե սփիւռքում աւելի շատ մարդկ կայ։ ու համայքը աւելի լուրջ թէմաներ ա քննարկում։

ես հուսով եմ որ թութն էլ ա մնայուն։ ինձ թութը աւելի ա դուր գալի։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!