Pinned toot

էսօր հայաստանում պատգամաւոր դառնալը էնքան ծանր գործ ա, որ միայն նուիրեալները եւ սրիկաները կը ցանկանան դառնալ։

Pinned toot

առաջ թուում էր, թե ամէն ինչ պէտք ա նոյն պահին անել, կարճաժամկէտ հեռանկարով։ հիմա հակառակը՝ մտածում ու զգում եմ, որ պէտք ա ամէն ինչ երկարաժամկէտ հեռանկարով սկսել։

ու սէնց լաւ ա, զի փոքր ձախողումները «մահացու» չեն թուում։

ոնց չեմ սիրում, երբ սկսում են համոզել։

չգիտեմ ինչքանով եմ ճիշտ թարգմանել քուանտային ֆիզիկայի տերմինները՝

gist.github.com/tigransimonyan

ԶՆԻՆ.ՀԱՅ-ը լաւ կայք ա, պէտք ա ակտիւ պահել։

առջեւում երեք հատ քննութիւն ունեմ, պրակտիկայ եւ դիպլոմային։

աաաաաայլ աչեր կան իմ սրտուււււււմ, գիշերների նման սեււււււււ, գիշերներիիիիի նման մութ, այլ աչեր կան իմ սրտում

Limbo-ի ստեղծողը նոր խաղ ա հրապարակել, Inside կը կոչուի։ կարծես վճարովի ա, բայց երեւի հաստատ կը խաղամ զի շատ եմ սիրում նման խաղեր։

Show thread

հայաստան-ադրբեջան ճանապարհային քարտեզ

էսօր տաքսու վարորդը մի պապիկ էր, ում թոռնիկը դպրոցի դիմաց իրեն էր սպասում։

աւաղ իմ գործի գնալը աւելի կարեւոր էր, կը ներէք։

մի հնդիկի, մի հնդիկի, մի հնդիկի պատճառով,
մեր ողջ թիմը, մեր ողջ թիմը անգլերէն է պարապում։

երբ մարդկանց տհաճ թասքեր եմ տալիս, մոռանում եմ ասել՝ էսօր թող, վաղը կանես։ զի ինքս էլ զգացել եմ, որ տհաճ թասքերը պէտք ա թողնել վաղուան։

մարդիկ մտածում են՝ «երեխայ ունենամ, որ սովորածս ու ձեռք բերածս նրան թողնեմ»։ բայց դէ կարող են ուղղակի գրել։

էսօր մէկը ասեց՝ «դասարանցուս չիպաւորել են», պարզուեց իրօք չիպաւորել են ։Ճ

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!