Հետևել

Կուրսեցուս (25տ) ընտանիքը որոշել ա, որ ինքը էլ տնից դուրս գալու, աշխատելու իրավունք չունի, քանի որ ընկերոջից բաժանվել ա (տնեցիք էին էդ տղային իրա համար ընտրել)։

Ահա 21րդ դարի մի պատմություն։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!