Էս քանի օր ա` մտածում եմ յոգա սկսելու մասին, բայց թութ մտնելը նույն պրիխոդն ա տալիս իմհո:

Վայ, պատկերացնում եմ, հիմա մենք էլ թթեցիքի համար ենք էն անդուր ֆեյսբուքահայերը:

Ոտքս խերով, խնդրում եմ էս հարթակն էլ չկործանվի, երբևէ:

թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!