Սեւ ࿂ boosted

Փոքր մի ակտիւացարո՛ւք։

Անցանէ ժամանակն եւ անցանեմ զժամանակաւք։

Կորնչիմ ի գործսս։ Ոչ ունիմ ժամանակ ապրելոյ։

Կենցաղս սկսեալ է զիս ձանձրացուցանել։ 🎑 Փոփոխութիւն կամիմ եւ ոչ նոյնութիւն… 🏹

Show thread

Մարդիկ սկսեալ են տաղտկացուցանել։ ✋ Կամիմ ծանաւթ լինել նոր մարդկան։ 🐝

Show thread
Սեւ ࿂ boosted

Հրաժարվում եմ պրիզնատ գալ ֆլիրտի որևէ այլ ձև բացի ռենդըմ տվյալներով կիսվելուց։

Յոգնեալ եմ յամենայնէ։ 🔭 Կամ է ինձ հեռանալ աստի, գուցէ մեկնել ի ցամաքէ։ 🌊

Երանի՛ թե ի բանի մի՛ ունեաք զքուն․ յոյժ սպառիչ է ժամանակի։

Ողջոյն ընդ ձեզ։
Զիա՞րդ կաք, զի՞նչ առնէք։

Ողջոյն ընդ ձեզ։ Զիա՞րդ կաք։ 🌞

Սեւ ࿂ boosted

նոյեմբերի սկզբին լեհաստանում լինելու ա հայաստանը ներկայացնող ցուցահանդէս՝ «Postcards from Armenia Tonight» անուանմամբ։

իմ նկարներից մի քանիսը լինելու են, սոնայի նկարներից էլ մի քանիսը։ մէկը՝ ես եմ երեւակել, հպարտանում եմ։

իսկ պաստառի վրայ լինելու ա @ani_left ֊ի մասնակցութեամբ այս նկարը։

Փոքր մի ակտիւացարո՛ւք։

(Ո՞ւմ կարող եմ հետեւել այստեղ)

Show thread
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!