Հետևել

Խաչատուր Աբովյանի կյանքի մասին եմ կարդում։ Ինձ համար նոր բառ հայտնաբերեցի,որը մտքիցս դուրս չի գալիս` հավախոս։ Ըստ բառարանի` հավի խոսելու աքլորի կանչելու ժամանակը, աքլորկանչ, լուսկանչ։ Կարծում եմ գիտեմ, ինչ եմ ասելու будильник բառի փոխարեն։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!