Հետևել

Վերջին 1 տարում ավելի շատ նոր աղջիկների հետ եմ ծանոթացել, քան դրա նախորդ մի քանի տարվա մեջ միասին վերցված, բայց շատ ավելի քչերին եմ հավանել։ Ու նենց չի որ չկան լավ մարդիկ, զուտ հասկանում ես որ շատ տարբեր եք ու իմաստ չունի ինչ-որ բան փորձել, համ էլ դե արհեստականորեն փորձելով չի։

Մեկ-մեկ որ ինչ-որ բարեկամ ասում ա «բա մի նորմալ/սիրուն/հարմար/խելացի աղջիկ չկա՞ հետը ամուսնանաս», մտածում եմ դնեմ երկար բացատրեմ որ լուրջ հարաբերություններն ուղղակի x պայմանին բավարարող առաջին մարդուն գտնելով չեն, հետո հասկանում, որ իրա ամուսնությունը հենց տենց էր, լռում եմ։

Show thread
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!