@progart իմ վրայ էլ ա ազդում ամէն օր նման բաներ տեսնելը

@progart նաև շատ եմ տխրում երբ քարից սիրուն շէնքեր եմ տեսնում, սիրուն կամարներով որ անտէր են մնացել։ պատուհաններ չունեն ու անձրևը, ձիւնը փչացնում են շէնքը։

զարմանում եմ թե ինչի տիրութիւն չեն անում, զի նման շէնք նորից կառուցելը շատ թանկ կարժենայ։

նման շէնքեր օրինակ աշակունեաց փողոցի վրայ կան։

Follow

@tigran
չգիտեմ թէ ոնց կարելի ա լուծել նման հարցերը։

սարհատի էս յօդուածը հետաքրքիր ա օրինակ, ու էս խնդրին ա անդրադառնում։

blog.urbanlab.am/2020/02/blog-

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!