@norayr ես գիտեմ, որ մեգան լաւագոյն տարբերակը չի, բայց ամէնայարմարն էր, ու ձեռքիս տակ արագ եղածը։ [պատճառուած անյարմարութիւնների համար՝ ներողութիւն]

Show thread

@norayr կարծես չկայ այլ տեղ։ ազատ ժամանակ այլ ֆորմատով կը լցնեմ՝ ուղղագրութիւնը երեւի պահպանեմ։

իսկ սա թամանեանի տարբերակը, որ գուցէ էլի հետաքրքիր լինի՝ համեմատութեան մէջ

arteria.am/hy/1429464913

Show thread
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!