Ուզում եք ասեք՝ ստեղ (ստեղը թութն ա) չաթ չկա՞։

Follow

@ani_left իհարկէ կայ ։ճ
սեղմում ես էս տակի գլոբուսիկի վրայ ու (եթէ հայերէն ա)՝ «հասցէագրուած», ապա ում որ ուզում ես գրես, իրեն @նշում ես։

@progart @ani_left ու դա կարող ա լինեն մի քանի հոգի։

@progart ինչ ես ասում, պրոգ։ Ինչ գլոբուսիկ։ Ինչի տակ։ Ինձ դեբիլ զգացի։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!