Մարդկանց լաւ վերաբերմունքի արդիւնքում է, որ կտրուում եմ հուսահատութիւնիցս ու ապագայի նկատմամբ լաւատեսօրէն տրամադրուում

House of cards-ը նայելը գնալով դժուարանում է, բոլոր հաւանութեան արժանի հերոսների կեանքը խաղաթղթերի փխրունութեամբ, կործանուում է, իսկ դիտորդին, մնում է միայն կողքից հետեւելը

մեկ-մեկ ինձ էնքան եմ մանրուքների մեջ փնտրում, որ դադարում եմ մարդ լինելուց ու վերածուում եմ կոնկրետ ատրիբուտների հաւաքական կերպարի
Ոնց-որ 14 տարեկան լինեմ

թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!