@norayr @kamee էսօրվա լեզվական թեմայի վերջում էս հիշեցի՝
«Մատանիների տիրակալը»՝ գրաբար թարգմանությամբ։

ես ամբողջ եռապատումը կնայեի այս թարգմանությամբ

facebook.com/GorisToday/videos

առավոտը 7֊ին արթնացա․ անձրև֊ամպրոպ էր։ նորից պարկեցի քնեցի։ 9֊ին արթնացա․ ոչ մի բան չէր հուշում, որ անձրև ա եկել։
կակ մնյե ժիծ ս էծիմ զնանիյեմ։

թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!