էս լրիւ հայ քաղաքականութեան մասին ա։ ասեն ո՞նց էր լուսաւորն իրենց ներկայացնում՝ մենք էլ ենք լաւը։

յուսամ մենք կունենանք ծրագրերի մրցակցութիւն, ոչ թէ լաւերին ենք ընտրելու։

աստուատ, ֊ն իսկապէս առել ա բելլ լաբսը։ անկապ շշուկներ չէին։ աստուատ։ յուսանք պլան նայնից կամ ինֆերնօյից հաւէս բան կը սարքեն։

իմ ամենասիրած վիդեօ խմբագիրչը, որով քսան տարի առաջ ահաւոր շատ գործ եմ արել։

լրիւ համոզուած էի որ նոր պրեմիերները միայն աւելի վատն են, քան սա։

էնքան եմ սիրում, որ մտածում եմ՝ կարո՞ղ ա սրա կլոնը գրեմ ազատ։

շատ լաւն ա ախր։

>It's 2020 and you're still putting a cheesy $15 cover on your $1,000 phone, making a mockery of the millions of dollars that Apple and Samsung spent to engineer it.

այո, չեմ ջոկում ոնց կարելի ա։ ու միշտ հեռախօսային պահպանակների ընդդիմախօս եմ եղել։

Pre-wedding" data-dynamic="true

Explore 人間觀察's photos on Flickr. 人間觀察 has uploaded 7047 photos to Flickr." data-dynamic="true

inky from the tape shared a photo with you from the Flickr app! Check it out:
flic.kr/p/2gipQSD

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!