հիմա հին օհ֊ի որոշ գրաֆիկական ծրագրերը կրկին քոմփայլ են լինում՝
github.com/vishaps/voc/pull/85

ահա ինչու ա ֊ը։ կարելի ա տեղակայել ու վայելել սովորական ազատ ծրագրեր։

առհասարակ, aarch64 հրամանների բազմութիւնը (ISA) կապ չունի 32 բիթանի արմ պրոցեսորների հետ։

սակայն փայնբուքի միջի սիփիուն կարողանում ա երկու ռեժիմում էլ աշխատել։

հլը ՝ լիստ․ամ֊ը աւելացրել են ֆայրֆոքսում, առաջարկում ա որպէս որոնիչ օգտագործել։

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!