սէնց անկապ բան գրեցի արագ֊արագ՝ github.com/norayr/focalLengthC ։

կարողացայ հաշուել, որ մամիայիս (rb67) վրայ 50մմ ոսպնեակն նման պատկեր ա տալիս, ոնց որ ֆուլ ֆրէյմի վրայ 23 մմ ոսպնեակ լինէր։

էլ չասացի որ ես էսօր պոնտ ունեմ ու գլիւտէն ֆրի եմ։ (: էդ մի բանը խաչապուրիները դարձնում ա անպիտան։ (:

կներէք, չէի դիմանում, միջին ֆորմատս սքան էի անում «բեթերսքանինգ»֊ի շրջանակներով, ու էս նկարեը ես հաւանել էի, երբ նկարում էի, բայց աւելի եմ հաւանել հիմա, երբ նկարածը տեսայ։

սա վիէնսիի պատուհանի մէջ ա։

մի օր կը վերբեռնեմ ամէնը, չեմ հասցնում, ահաւոր ծանրաբեռնուած եմ։

Show more
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!