Հետևել

@Zorakn @fperson խնդրււմ եմ հետեւէք @inky@ծմակուտ.հայ ֊ին որ կարողանամ ձեզ հետ հետեւել, սոշըլհոմի բագի պատճառով չեմ կարողանում փնտրել ու գտնել իւնիկոդ դոմեններում, իսկ թթի դոմէնը իւնիկոդ ա։

ու բոլորն ով ինձ հետ ստեղ կապի մէջ էր, խնդրում եմ, եթէ ուզում էք շարունակել կապի մէջ լինել իհարկէ։

@norayr @fperson @inky իսկ սայն ափ լինելու հարց ստեղ չկա՞։ ասեցիր հիշեցի։ բա կէտը ո՞ւրա չեմ կարողանում մտնել

@Zorakn @fperson @inky լս, ես կէտը նախատեսել էի լուսանկարների համար, եթէ ուզում ես տեքստեր գրել՝ ծմակուտում գրի։

գրանցումը բացում եմ։

@:sarianFlag: կողմնակի կետի պահը հանում եմ, ամեն ինչ նորմալ ա))

@Zorakn@կէտ.հայ @Zorakn այ սրան հետեւից հա՞՝ @inky

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!