Հետևել

ջանիկներ, հետեւէք ինձ որպէս @inky

ես ձեզ չեմ կարողանում հետեւել էնտեղից հիմա, զի բագ կայ կապուած իւնիկոդ տիրոյթների հետ։ երբ հետեւէք, ձեզ հետ կը կարողանամ հետեւել։

· · Web · 3 · 0 · 0

@norayr @inky@ծմակուտ.հայ յաճախ մոռանում եմ ու անկապ աստղում ։Դ

ծմակուտ.հայ -ը ի՞նչ ա ու ինչով ա տարբերվում թութից

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!