Հետևել

առհասարակ, բոլորն ով ուզում ա գրել, ու որ տարածուի ե՛ւ դիասպորա, ե՛ւ դաշնեզերք՝ կարող էք գրանցուել։

ինձ թւում ա՝ շատ հարմար ա բլոգինգի համար, օրինակ, դիասպորան միայն վերեւից ա ցոյց տալիս վերբեռնուած նկարները, իսկ էստեղ կարող ես դասաւորել նկարները եւ տեքստը քո ուզած ձեւով։

· · Web · 1 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!