Հետևել

էսօր մի հատ կին զրուցակիցներին ասում էր՝ ի՞նչ էք կպել սորոսից, իրենք լաւն են, շատ լաւ ծրագրեր են ստեղ իրականացրել։

շատ ուրախացայ իրականում, որ գնահատող մարդիկ կան։

· · Web · 1 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!