@tigran հմ, ես այլ քարտէզներ էի տեսել ուր ծածկում ա հայաստանը։

ու մտածել էի որ միակ խնդիրն արագութիւնն ա՝ 75կբ/վ, բայց ինձ հիմնականում հերիք ա՝ չաթի ու մէյլերի համար։

կարեւորն ա ստեղ որ տեղական քարիերը չի տեսնում տեղանքդ։

@norayr բայց ես նաեւ լաւ չհասկացայ թե ինչն ա անլիմիթ զի ներքեւում լիքը լիմիթներ ա նշուած, եսիմ։

@tigran ես տեսայ՝ անլիմ զանգեր եւ ինտերնետ։

արագութիւնը սակայն ցածր ա։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!