Հետևել

ես հասկանում եմ, որ կոմերցիոն ծառայութիւն համացանցում, որը էթիկական իրան կը պահի, երեւի թէ անհնար ա։
կոմերցիոն ծրագիր՝ աւելի հաւանական ա, երբ այն առնում էք կոնկրետ գործ անելու համար։

անիմաստ ա ստեղծել ձրի համացանցային ծառայութիւն եթէ չես աշխատում փող գովազդի վրայ՝ այս կամ այն ձեւով։

եւ մենք եկանք այդ բաւական չլղոզուած բաժանմանը՝ կոմերցիոն ծրագրեր որ «հեշտ» են եւ հասկանալի մարդկանց մեծ մասին, բայց հետեւում են, վերահսկում, գովազդում, ու ոչ կոմերցիոն՝ որ աւելի անհասկանալի են, բայց էթիկական։

· · Web · 1 · 0 · 3

ազատ ծրագրակազմի տարածման արդիւնք ա որ էսօր հնարաւոր ա ստեղծել այլընտրանքային համացանցային ծառայութիւններ, այնպէս ինչպէս նախկինում ստեղծուած ազատ ծրագրակազմը ապահովուեց որոշակի ազատութիւն խորացող օգտատէրերին եւ նոյնիսկ ստեղծեց այնպիսի իրավիճակ, երբ կորպորացիաներին աւելի ձեռք էր տալիս ներդրուել ազատ ծրագրակազմի զարգացման մէջ։

գործընթացը շարունակւում ա՝ ինչքան շատ մարդ օգտուի ազատ ծա֊ից, էնքան շատ ա փոխուելու իրավիճակը ի օգուտ մեզ, որ ուզում են ենթարկուող ծրագրեր, եւ ոչ թէ ենթարկուել ծրագրերին։

Show thread
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!