ո՞վ չի օնլայն ջաբերում։ եղէք էլի, էս ժամանակներում, կապ ունենանք, մարդ ես։

Հետևել

նաեւ սենեակն յիշեցնեմ՝ spyurk իսկ գտնւում ա conference.spyurk.am ֊ում։ կամ կարող էք ձեր սենեակները բացել եւ կառավարել։

մուլտիիւզեր կրիպտաւորուած չաթ էլ ա աշխատում, որը տելեգրամում չկայ։

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!