Հետևել

սա ֊ի վրայ աշխատող enlightenment ա՝ ու չնայած էկրանը բարձր ունի՝ սքէյլ եմ արել որ ամէնը մեծ երեւայ։

շատ դուրս գալիս ա դիզայնը, չնայած մի քիչ շատ գործ ա ուզում իմ փոխարէն անի, ինչքան էլ չեմ անջատում իր գործառոյթները։

տէնց, վայելում եմ։

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!