կրկին եմ փորձում։

չեմ կարողանում անել որ մկնիկի սլաքը աջ նայի՝ մի եղիր էնլայթենմենթի մկնիկի սլաքի պէս՝ միշտ դէպի ձախ։

չեմ ջոկել դեռ ոնց անջատեմ որ ուորքսփէյս փոխելը մկնիկի՝ էկրանից դուրս գալու ժամանակ չլինի, այլ միայն ստեղնաշարից։

պատուհանների վրայ չկայ թաքցնելու/shade անելու ձեւ, բայց գոնէ ctrl+alt+r֊ով թաքնւում են։ ու դէ պատկերակի վրայ երբ սեղմում ես՝ էնտեղ էլ կայ։

դեռ չեմ իմանում ոնց եմ անջատելու կամ փոխելու ստեղնաշարի կարճատները՝ որ գործի տեղի կարճատներին չխանգարեն։

պակասում են դոքափ֊երը։
gkrellm եմ դնում, տեսնեմ։

ինչն ա հաւէս՝ գլամուրութիւնը ճաշակով ա, իթ։ ֆայլ մենեջերների սովոր չեմ, բայց նկարիկների թամբնէյլները ֆայլ մենեջերում տէնց սիրուն անիմացիայով են յայտնւում։

դիզայնը լաւն ա, մտածուած ա։ կայ դիզայն։

ընդհանուր առմամբ, terminology֊ից իրան յիշեցի ու որոշեցի մի անգամ էլ փորձել։

երեւի չդիմանամ էլի երկար, տեսնենք։ մի քիչ շատ ա կոնֆիգուրաբլ ինչ պէտք չի, իսկ ինչ պէտք ա՝ չէ։

ու լրիւ մինուսներով եմ emerge արել՝ որ հնարաւորինս ամէնը ես անեմ կոնսոլից, ոչ նա։

Show thread
Հետևել

աստուա՛տ, gkrellm֊ը dell latitude֊ի փլագին ունի, որը ցոյց ա տալիս, ֆաները պտտւում են թէ չէ, ու ոնց են պտտւում։

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!