Հետևել

թրուփերս էլ ոնց որ սարքեցին աղպապեանները։ (թէ՞ աղբաբեանները)։ լրիւ հոսացել էր փոխանցման տուփի իւղը, լաւ ա չի վառուել։ լաւ ա նկատել եմ սենսորը որ տաքացել ա, ու լաւ ա շուտ եմ տարել։ բայց արդէն հազիւ էի հասել իրենց մօտ։

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!