Հետևել

@antranigv գիտե՞ս որն ա խնդիրը։

մարդիկ կան՝ որ գլուխդ էլ պատով տաս՝ չեն իմփրես լինի։

տէնց ահաւոր տեղում ես լինում՝ սկսում ես փորձել, ինչով իմփրես անել, բան։ ինքնացուցադրւում ես։ բայց էդ նախապէս պարտուած խաղ ա։
միայն կարող ա ստացուի որ վատ լոյսի ներքոյ ես երեւում՝ դէ օրինակ՝ ինքնացուցադրւում ես՝ ինչի՞ համար նորմալ, ինքնավստահ մարդը տէնց կանէր, ու յաճախ ոչ էնքան դու ես։

իթ միակ լուծումը՝ քո ձեւով ապրում ես։ ով ուզում ա՝ ջոյն ա լինում, շատ ա զզուելի՝ հեռու ես մնում։

աչը կասէր՝ աս սիմփլ աս թաթ։

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!