Հետևել

բոլորս գիտենք հեռախօսների ̶պ̶ա̶հ̶պ̶ա̶ն̶ա̶կ̶ն̶ե̶ր̶ը̶ պատեանները, որ ես համարում եմ անիմաստ՝ առնում ենք թանկ, որակեալ, թեթեւ, բարակ սարք, որ յետոյ փաթաթենք, դարձնենք անպիտան ու ձեռքը տառապենք։ ինչեւէ, պարզւում ա, առաջ կային սովորական՝ հեռուստացոյցի կամ տեսամագնիտոֆոնի վահանակի պահպանակներ։

սա, ճիշտ ա, սազող վահանակ չի, որ հիմա մէջն ա, բայց կարող էք պատկերացնել։

· · Web · 1 · 0 · 4
Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!