Հետևել

այս գծերը տեսնո՞ւմ էք։
առաջ, եթէ թէյամանը ճաքում էր, տէնց վարպետներ կային, որ մետաղից սէնց կարկաս էին սարքում, ուժեղացնում կոնստրուկցիան, որ դեռ օգտագործել լինի։

· · Web · 1 · 0 · 9

@norayr վաո՜ւ։ բայց նորը գնելը աւելի հեշտ չէ՞ր լինի

@tigran հէնց դա ա՝ չենք զգում ինչ լիազօրուած ու հանգիստ ենք էսօր ապրում՝ թէյամանները փչանում են՝ նետում ենք ու նորն առնում։

@norayr մտածում եմ, որ աւելի շատ գաղափարական մոտիւներ ունեն քան ֆինանսական։

@norayr այսինքն եթե գումար ունենան նորը գնելու կը նախընտրեն էդ գումարով հինը վերականգնել։

@tigran ճապօնացիները՝ գուցէ։

հայերը՝ հաստատ չէ։ մենք ինչ կարողանում ենք՝ թափում ենք, նորն ենք առնում։

@norayr հա՜։ քո նկարում հայկական ա՞

@tigran լսի իրականում լաւ չգիտեմ, գուցէ պարսկաստանից են բերել։

ստեղ պարսկահայեր էին առաջ ապրում։

Sign in to participate in the conversation
թութ

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!